THE NEED TO IMPROVE SOCIAL COMPETENCES IN FUTURE TEACHERS

Authors

  • Saodat Abdurashidovna Toshtemirova Chirchik State Pedagogical Institute

References

OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education “Synergies for Better Learning”. OECD publishing, PARIS CEDEC. 2013. 148-p.

Shchedrovitskiy G.P. Space of freedom // Narodnoe obrazovanie. - №1. -1997. - S. 7.

Pedagogicheskiy slovar-spravochnik / Avt.-sost .: E.A.Seytkhalilov, B.X. Raximov, I.U. Madjidov; under obshch. ed. B.Yu. Xodieva; M-vo vyssh. and sr. spets. Образования RUz.- T .: “OPTIMAL LIGHTS”, 2011. -701p. - str. 315.

Vaxobov M.M. Introduction of state educational standards based on a competency approach - as a modern educational paradigm. / Modern education / Sovremennoe obrazovanie. No. 10, 2016, p.3.

Fundamentals of pedagogical competence and creativity / Muslimov N.A., Usmonbaeva M.H., Sayfurov D.M., Turaev A.B. - Tashkent, 2015. - 94 pages.

Zimnaya I.A. Social work as a professional activity // Social work, Issue No. 2. - M., 1992.

Zimnyaya I.A. Klyuchevye kompetentnosti - novaya paradigma rezultata obrazovaniya // Vysshee Obrazovanie segodnya. - 2003. - № 5.

Golovatnyy N.F. Student: put k lichnosti. - M., 1982. p. 49.

Pedagogic competence and creativity of the main / Muslimov N.A. Usmonboeva N. Sayfurov D.M., Tyuryaev A.B. - Tashkent, 2015. - p. 94.

General and professional pedagogy / Under ed. V.D. Simonenko. - M., 2005. S.24.

Matveev Yu.I. Sotsialnaya orientatsiya lichnosti / Otv. ed. V.A. Kan-Kalik; Severo-Kavkazskiy nauchnyy tsentr vysshey shkoly. - Rostov n / D: Izd-vo Rostovskogo Universiteta, 1990. - 155 p.

Tunik E. E. Diagnostics of creativity. E.Torrens test. Adapted version. - St. Petersburg, Speech, 2006 - 176 p.

Tarasova N.V. Strategy for the implementation of the competence approach in education: historical and pedagogical aspect - M.: FIRO, 2007. - 52 p.

Toshtemirova, S. (2020). Factors Affecting the Quality of Education and the Importance of the Education Cluster to Address Them. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8(4), 151-156.

Downloads

Published

2022-08-30

How to Cite

Toshtemirova , S. A. (2022). THE NEED TO IMPROVE SOCIAL COMPETENCES IN FUTURE TEACHERS. SCIENTIST IN THE MODERN SCIENCE WORLD: NEW ASPECTS OF THE SCIENTIFIC SEARCH, 1, 16–20. Retrieved from https://scipubplatform.online/index.php/ms/article/view/7