SYSTEM APPROACH TO PREPARING PUPILS OF ORPHANAGES FOR SOCIAL LIFE

Authors

  • Ugiloy Mamashokirovna Askarova Namangan State University

References

Theory and history of pedagogy. Theory of pedagogy. Part 1 / Textbook for Higher Education Institutions. M.Kh. Tokhtakhodaeva et al. - T.: “Economy and Finance”, 2007. - 379 p.

History of pedagogy // Textbook. K.Hoshimov, M.Inomova, S.Nishonova, R.Hasanov. - T.: Teacher, 1996. - 447 p.

Psixicheskoe razvitie vospitannikov detskogo doma / Pod red. I.V.Dubrovinoy, A.G.Ruzskoy. - M.: NII obshchey i pedagogicheskoy psychologii APN Rossii, 1990. - 264 p.

Safarov O., Mahmudov M. Family spirituality. - T.: Manaviyat, 2009. - 246 p.

Social pedagogy. Course lecture / Uchebnoe posobie dlya stud vyssh.ucheb.zavedeniy. Under obshch. ed. M.A.Galaguzovoy. - M.: Humanities. izd.tsentr Vlados, 2001. - 162 p.

Sotsialnaya rabota / Pod obshchey red. V.I.Kurbatova. - Rostov-on-Don: Phoenix, 2003. - 479 p.

Downloads

Published

2022-08-30

How to Cite

Askarova, U. M. (2022). SYSTEM APPROACH TO PREPARING PUPILS OF ORPHANAGES FOR SOCIAL LIFE. SCIENTIST IN THE MODERN SCIENCE WORLD: NEW ASPECTS OF THE SCIENTIFIC SEARCH, 1, 155–162. Retrieved from https://scipubplatform.online/index.php/ms/article/view/27